ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

        Çevre danışmanlığı, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek işletmelerin, yasal çevre düzenlemelerine uyumunu ve en ekonomik-sürdürülebilir çevresel çözümlere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan danışmanlık şeklidir.

        Ülkemizde yürürlükte bulunan çevre mevzuatına göre, çevre ile etkileşim içerisinde bulunan bütün işletmelerin üzerine düşen yasal sorumluluklar vardır. Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca, bu düzenlemelere uymayan işletmeler hukuki ve cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

        Elit Çevre ve Danışmanlık ;TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.


ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

10.09.2014 Tarih ve 29115 Resmi Gazete sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince

       Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
       MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
       (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
       (3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

       Çevre iznine tabi olmayan işletmeler
       MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.
       (2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.
       (3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.2015 © Copyright with Elit Çevre Danışmanlık ve Mühendislik
All Rights Reserved ®